εταίροι

.
Εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTRAINING

Ο κύριος στόχος της είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της να είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικές ώστε να αντικατοπτρίζουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του, το EURO επιδιώκει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, μέσω της συμμετοχής του τόσο σε εθνικά όσο και σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα. Πολύ πριν από το COVID-19, ο οργανισμός είχε ήδη ενσωματώσει μια ποικιλία ψηφιακών εργαλείων στις εκπαιδευτικές του προσφορές, εξασφαλίζοντας ότι όλοι, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους στη χώρα, μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Σήμερα, το EURO θεωρείται κορυφαίο κέντρο ΕΕΚ όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς οι καινοτόμες μέθοδοί του αναγνωρίζονται ευρέως σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αντίκτυπος του οργανισμού στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη ποικιλία των προσφορών κατάρτισης που αναπτύχθηκαν και παρέχονται (επίπεδα EQF 3-5). Τα θέματα των μαθημάτων περιλαμβάνουν: πληροφορική και επιστήμη της πληροφορικής, διοίκηση επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα, περιβαλλοντική επιστήμη και ενέργεια, τουρισμός και υπηρεσίες φιλοξενίας, εκπαιδευτική επιστήμη και άλλα. Παρέχει επίσης εξατομικευμένα μαθήματα για επαγγελματίες, όπως κατάρτιση για εκπαιδευτές ενηλίκων, σεμινάρια για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και κατάρτιση για τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων.

KAUNOTECHNOLOGIJOS Universitetas

Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Λιθουανίας σε πολλές κατευθύνσεις της επιστημονικής έρευνας και των σπουδών. Το KTU κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 4% των παγκόσμιων πανεπιστημίων. Με την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης, έρευνα, και των επιχειρήσεων, KTU επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του κράτους. Το KTU προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την ηλεκτρική και ηλεκτρονική μηχανική, τη μηχανολογία, τη μηχανική υλικών, την αρχιτεκτονική, τις βιοεπιστήμες, τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις. KTU διδακτορικές σπουδές παρέχονται σε 4 επιστημονικούς τομείς σε 17 επιστημονικές κατευθύνσεις. Η έρευνα στο KTU διεξάγεται από περίπου χίλιο ακαδημαϊκό προσωπικό σε 9 σχολές και 10 ερευνητικά ινστιτούτα. Μία από τις βασικές προτεραιότητες του KTU είναι η διατήρηση της συνέργειας με τις τοπικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, το KTU παρέχει υποστήριξη για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και συμβάλλει στο 70 % του συνόλου της Ε&Α που παρέχουν τα λιθουανικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Το πανεπιστήμιο δημοσιεύει 5 επιστημονικά περιοδικά από τη βάση δεδομένων “Clarivate Analytics Web of Science”. Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχεδιασμού είναι η μόνη στη Λιθουανία που προσφέρει σπουδές στην κλωστοϋφαντουργία. Το KTU είναι μέλος της AUTEX και της Λιθουανικής Ένωσης Βιομηχανίας Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας (LATIA). Ως μέλος της LATIA, η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχεδιασμού συνάπτει κάθε χρόνο αρκετές ατομικές συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της Ε&Α και της εκπαίδευσης για ΜΜΕ. Κάθε χρόνο δημιουργούνται διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τη λιθουανική κυβέρνηση ή βιομηχανικές εταιρείες. Στο KTU χρησιμοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι μάθησης, όπως η μάθηση βάσει σχεδίου, η μελέτη περιπτώσεων, η ηλεκτρονική μάθηση, η καθοδήγηση και η καθοδήγηση, η πρακτική άσκηση, η πρακτική άσκηση και οι επισκέψεις σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχεδιασμού έχει 70 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη νέων ενοτήτων σπουδών, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων σπουδών για ΑΕΙ, μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για εργαζόμενους ΜΜΕ που εργάζονται στην κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία μόδας.

CHIMAR (HELLAS) SA

Η CHIMAR εξυπηρετεί βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο από το 1977. Η τεχνολογία της προστατεύεται μέσω οικογενειών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών μυστικών και έχει εφαρμοστεί μέσω συμφωνιών αδειοδότησης σε πολυάριθμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 40 χώρες. Σήμερα, οι μοριοσανίδες και οι πλάκες MDF που παράγονται με τη χρήση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών της CHIMAR αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% της ετήσιας παγκόσμιας παραγωγής, ενώ το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς της CHIMAR στην αγορά της τεχνολογίας συγκολλητικών υλικών ξύλου είναι ίσο με 33% σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έρευνα και ανάπτυξη της CHIMAR επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών που είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και φιλικά προς το περιβάλλον, ανταποκρινόμενη στις πιο αυστηρές απαιτήσεις παγκοσμίως και προωθώντας τη βιωσιμότητα του κλάδου της.

CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDUSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL

Η CITEVE έχει 600 συνδεδεμένες εταιρείες και περισσότερους από 2000 ενεργούς πελάτες. Οι κύριες δραστηριότητες του CITEVE είναι η μεταφορά τεχνολογίας, η εργαστηριακή ανάλυση, η πληροφόρηση για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η κατάρτιση, η τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι δραστηριότητες πιστοποίησης και τυποποίησης και οι δραστηριότητες Ε&Α σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η CITEVE διαθέτει 149 εξειδικευμένο προσωπικό, που καλύπτει όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, όπως ο τομέας κατάρτισης και εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται 15 εργαζόμενοι και περισσότεροι από 100 μαθητευόμενοι ημερησίως. Αποστολή του CITEVE είναι να υποστηρίζει την τεχνική και τεχνολογική ανάπτυξη της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, να προωθεί την καινοτομία και να δημιουργεί νέες ικανότητες και νέες δεξιότητες, καθώς και να συμβάλλει στον καθορισμό των δημόσιων βιομηχανικών πολιτικών. Από τον Απρίλιο του 2017, το CITEVE είναι η διαχειριστική αρχή του πορτογαλικού cluster κλωστοϋφαντουργίας, ενισχύοντας τη δέσμευση και τη συνεργασία με την αλυσίδα αξίας της Κλωστοϋφαντουργίας. Αποστολή του Cluster είναι να ενισχύσει την ικανότητα του ενοποιημένου οικονομικού συνόλου γύρω από την κλωστοϋφαντουργία. Το Portuguese Textile Cluster είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την πορτογαλική κυβέρνηση ως η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την προώθηση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας της Κλωστοϋφαντουργίας. Το CITEVE αναγνωρίζεται κυρίως για την εκπαίδευσή του στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, αλλά και για το ρόλο που διαδραματίζει στις περιοχές όπου βρίσκεται, δηλαδή στον τοπικό πληθυσμό, στα θεσμικά δίκτυα και στις διατομεακές επιχειρήσεις. Στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης, το CITEVE έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί διάγνωση των αναγκών κατάρτισης, σχεδιασμό δράσεων ή δραστηριοτήτων κατάρτισης, σχεδιασμό προγραμμάτων, μέσων και εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση και προώθηση δράσεων ή δραστηριοτήτων κατάρτισης, ανάπτυξη/υλοποίηση δράσεων ή δραστηριοτήτων κατάρτισης και παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων ή δραστηριοτήτων κατάρτισης. Το CITEVE ήταν πολύ ενεργό σε βασικούς τομείς για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, όπως η βιομηχανία 4.0 και η αειφορία και η κυκλική οικονομία.

ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE PORTUGAL

Έχουμε περίπου 500 εταιρείες μέλη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 35.000 θέσεις εργασίας, 3 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών και 2 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Η αποστολή μας σε τρία στάδια είναι: 1/ Να συγκεντρώσουμε τις εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και μόδας, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις τους και δίνοντας μεγάλη προβολή στα νόμιμα συμφέροντά τους. 2/ Να υπερασπιστεί τις επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και τις προσδοκίες τους, προωθώντας τις αναγκαίες συνθήκες για ένα περιβάλλον που εκτιμά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. 3/ Παροχή χρήσιμων και εξατομικευμένων υπηρεσιών με την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και βοήθειας στη λήψη αποφάσεων. Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μελών της, η ATP παρέχει ποικίλες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, σε τομείς όπως: εργατικό, φορολογικό, εμπορικό, αστικό δίκαιο και δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διεθνές εμπόριο, εθνικές και διεθνείς στατιστικές, συστήματα κινήτρων, διεθνοποίηση, βιωσιμότητα, ποιότητα, Ε&Α, ενέργεια, επαγγελματική κατάρτιση, εμπορικές πληροφορίες, εκθέσεις κλωστοϋφαντουργίας και μόδας.

NEVROKOPSKA PROFESIONALNA GIMNAZIYA DIMITAR TALEV

Το σχολείο άνοιξε το 1965 και έχει καθιερωθεί ως το μεγαλύτερο επαγγελματικό σχολείο στην περιοχή της Gotse Delchev, Βουλγαρία. Από τους 11.187 αποφοίτους, πολλοί συνέχισαν την επαγγελματική τους ανάπτυξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022/2023 περισσότεροι από 800 μαθητές σε 31 τάξεις θα εκπαιδευτούν στα ακόλουθα επαγγέλματα: Ηλεκτρολόγος, Σχεδιαστής-τεχνολόγος ένδυσης, Οικονομολόγος, Τεχνικός αυτοματοποιημένων συστημάτων. Από το 2018/2019, ο επαγγελματικός κύκλος σπουδών σχεδιαστής μόδας – τεχνολόγος ένδυσης παρέχει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, επίσης μέσω πρακτικής άσκησης, με εκτεταμένη γλωσσική κατάρτιση. Σπουδάζονται τέσσερις ξένες γλώσσες – αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά. Το διδακτικό προσωπικό 62 ατόμων είναι υψηλής εξειδίκευσης και με πολυετή πείρα, ενώ το μη παιδαγωγικό προσωπικό 21 ατόμων εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση. Ένας καλός δείκτης αυτού του γεγονότος είναι το υψηλό ποσοστό των φοιτητών που έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα και είναι επιτυχημένοι στην αγορά.

PIRIN-TEX EOOD

Με σχεδόν 1100 υπαλλήλους παράγει υψηλής ποιότητας ανδρικά και γυναικεία ενδύματα (κοστούμια, σακάκια, παντελόνια, παλτά, γιλέκα, πουκάμισα) για διακεκριμένες ευρωπαϊκές μάρκες μόδας. Η ημερήσια παραγωγική ικανότητα της εταιρείας είναι περίπου 2000 τεμάχια. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας βρίσκονται στην πόλη Gotse Delchev στη νοτιοδυτική Βουλγαρία. Εκτός από την κύρια δραστηριότητά της, η PIRIN-TEX δραστηριοποιείται επίσης σε διάφορους τομείς βιωσιμότητας, όπως η διαχείριση αποβλήτων, η αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων, η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας κ.λπ. Η εταιρεία διαθέτει το δικό της τμήμα πληροφορικής το οποίο αναπτύσσει ειδικές για τον κλάδο εφαρμογές λογισμικού για τη διαχείριση διαφόρων ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας. Η PIRIN-TEX λειτούργησε (κατά την περίοδο 2011 – 2018) τη δική της εσωτερική επαγγελματική σχολή με βάση το διπλό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία προετοίμαζε νέους ηλικίας 16-21 ετών για εργασία στη βιομηχανία ενδυμάτων. Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με ένα τοπικό επαγγελματικό λύκειο καθώς και με ορισμένα τοπικά και ξένα πανεπιστήμια.

CENTRO DE ESTUDIOS AEG ARROKA SL

Έχουμε 29 εκπαιδευτικούς και 250 μαθητές στην ΕΕΚ και άλλους τόσους σε άλλες μορφές εκπαίδευσης, όπως η δια βίου μάθηση και τα μαθήματα για ανέργους. Προσφέρουμε μαθήματα ΕΕΚ σε 4 τομείς: 1. Πληροφορική (Διαχειριστές και προγραμματιστές δικτύων) 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά 3. Μάρκετινγκ 4. Μόδα (Σχεδιασμός μόδας και ενδυματολογία). Είμαστε μέρος ενός δικτύου 25 άλλων σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Χώρα των Βάσκων (AICE). Διαθέτουμε 25 χρόνια εμπειρίας στην ευρωπαϊκή κινητικότητα για τους φοιτητές μας και σε έργα με ευρωπαϊκά σχολεία, όλα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η AEG συμμετέχει σε άλλα τοπικά και εθνικά έργα που συνδέονται με την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, ιδίως στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της επιχειρηματικότητας για τους σπουδαστές μας (έργο EntreComp με Νορβηγούς, Ιταλούς και Γάλλους εταίρους) και άλλες συνεργασίες με το Ideas Factory Balab, το οποίο είναι το εργαστήριό μας για την ανάπτυξη βιώσιμων ινών και τρισδιάστατης εκτύπωσης.

CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL ASOCIACIÓN

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2010 και είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης των τεσσάρων κύριων εμπορικών ενώσεων κλωστοϋφαντουργίας στην Ισπανία. Με έδρα την Καταλονία, η Texfor γίνεται ο κύριος οργανισμός κλωστοϋφαντουργίας στην Ισπανία, ο οποίος ομαδοποιεί εταιρείες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας της κλωστοϋφαντουργίας, από τα νήματα έως τα υφάσματα, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ, των διαδικασιών φινιρίσματος, της εκτύπωσης και της βαφής για τη βιομηχανία ένδυσης, τα οικιακά υφάσματα και τις τεχνικές/βιομηχανικές εφαρμογές. Αποστολή του οργανισμού είναι να εξυπηρετεί τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους βέλτιστες λύσεις για να γίνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά, με βάση την εξειδίκευση και την εμπειρία της Texfor, καθώς και το οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργίας που έχει δημιουργηθεί: Πανεπιστημιακή και επαγγελματική κατάρτιση, χρηματοδότηση, διατομεακές εισροές, εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επικεντρωνόμαστε σε τρεις κύριους πυλώνες, την έρευνα και την καινοτομία, τις αγορές και τις στατιστικές και την αειφορία και την κυκλική οικονομία, καθώς και στον οριζόντιο τομέα της κατάρτισης και των δεξιοτήτων. Τα μέλη της Texfor δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των πάντων, από νήματα έως υφάσματα, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ, της βιομηχανίας ενδυμάτων, των οικιακών υφασμάτων και των τεχνικών/βιομηχανικών εφαρμογών.

CEDECS-TCBL

Ιδρύθηκε το 1987 ως νεοσύστατη επιχείρηση πληροφορικής που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την αρχή της λειτουργίας του, με την ονομασία CEDECS και σε στενή συνεργασία με μια ελληνική νεοφυή επιχείρηση, τη Dialogos Ltd από τη μία πλευρά και τον όμιλο ATOS στη Γαλλία, συμμετείχε σε πολλά έργα της ΕΕ που στόχευαν στην ανάπτυξη της καινοτομίας στις ΜΜΕ και σε διάφορους τύπους βιομηχανιών, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της ανάπτυξης άλλων εφαρμογών ΤΠΕ, της δημιουργίας δικτύων και υποδομών υποστήριξης για τις ΜΜΕ και της εκπόνησης μελετών σχετικά με την υιοθέτηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ. Από το 2004 το CEDECS-TCBL εργάζεται κυρίως για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, ξεκινώντας ως υπεργολάβος του IFTH (Institut Français du Textile Habillement), υπεύθυνος για ευρωπαϊκά έργα, χειριζόμενος έργα Ε&Α που αφορούν οδικούς χάρτες Ε&Α, την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Κλωστοϋφαντουργίας, την καταγραφή, αξιοποίηση και μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την παροχή συμβουλών κατάρτισης και βιώσιμης ανάπτυξης. Από το 2012, το CEDECS-TCBL συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο ευρωμεσογειακών φορέων της μόδας, της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης και έχει καθοδηγήσει νεοφυείς επιχειρηματίες σε διάφορους τομείς και χώρες (στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, τη Σουηδία και την Τυνησία) και έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις της βιωσιμότητας, στις συστάδες καινοτομίας και στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων, καθώς και στις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας. Τον Μάρτιο του 2020 η CEDECS Ltd μετατράπηκε σε CEDECS-TCBL SAS για να αναπτύξει, με νέους μετόχους, την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων ενός έργου H2020 (tcbl.eu): η πλατφόρμα της υποστηρίζει δίκτυα εργαστηρίων και ΜΜΕ που ασχολούνται με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και την ανάπτυξη λύσεων Τ&Κ. Το CEDECS-TCBL συγκεντρώνει 20 πολυεθνικούς (11 εθνικότητες) και διεπιστημονικούς μετόχους, οι οποίοι παρέχουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στα διάφορα έργα στα οποία συμμετέχει το CEDECS-TCBL.

CENTEXBEL CENTRE SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE DEL’INDUSTRIE TEXTILE BELGE ASBL

Η CTB προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τυποποιημένων δοκιμών, είναι κοινοποιημένος οργανισμός για τον προστατευτικό ρουχισμό και μπορεί να παρέχει πιστοποίηση και δοκιμές CE. Η CTB συμμετέχει επίσης σε επιτροπές τυποποίησης και προσφέρει τεχνολογικές συμβουλές και κατάρτιση σε εταιρείες στο Βέλγιο και στο εξωτερικό. Μέσω της εξαγοράς του “Φλαμανδικού Κέντρου Πλαστικών”, η τεχνογνωσία και οι υπηρεσίες του διαφοροποιήθηκαν προς τη βιομηχανία πλαστικών και σύνθετων υλικών. Η έρευνα του CTB επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία χρηματοδοτείται από ιδιωτικές συμβάσεις καθώς και από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Horizon Europe και Horizon 2020, Life, Eranet). Ορισμένα καλά επιλεγμένα θέματα για στρατηγική έρευνα είναι οι βιώσιμες και κυκλικές αλυσίδες αξίας, τα βιολογικά υλικά και οι τεχνολογίες ανακύκλωσης.

NOVEL GROUP SARL

Αντιλαμβανόμενη τις αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Novel προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που βασίζονται στη συνεχή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τον πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας: από τη φάση της ανάλυσης των αναγκών, την ανάπτυξη του προϊόντος/υπηρεσίας και την προώθησή του στο κοινό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο σημαντικά ζητήματα: διευκόλυνση της προσβασιμότητας για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και ακοής), διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλους τους σχετικούς κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Μεταξύ άλλων, η Novel διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, ψηφιακών εκπαιδευτικών λύσεων (e-learning, m-learning, κ.λπ.), την ανάπτυξη εφαρμογών, την ανάλυση αναγκών, τον έλεγχο και την αξιολόγηση ποιότητας, τον γραφιστικό σχεδιασμό (λογότυπα, πρότυπα, διαφημιστικό υλικό, κ.λπ.), τη διάδοση και τη στρατηγική βιωσιμότητας.

Add a new location

×
×